Koirien ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen merkitys ihmisten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin on tällä hetkellä laajenevan kiinnostuksen kohteena. Yleisesti ihmisen ja eläimen välistä vuorovaikutusta (engl. human-animal interaction) on varsinaisesti alettu tutkia maailmalla vasta 1980-luvulla. Sen juuret ovat kuitenkin Yhdysvalloissa jo liki 50 vuoden takana. Siellä sitä on tutkittu, todettu sen käyttökelpoisuus ja hyödyt asiakas-/potilastyössä. Terapiakoirien käytön alulle panijaksi 1960 luvulla voidaan nimetä yhdysvaltalainen Boris Lelvinson. Hänen potilaistaan suurin osa oli autistisia lapsia, jotka olivat sulkeutuneet omaan siäiseen maailmaansa ja heihin oli vaikea saada kontaktia. Kuitenkin koiran välityksellä hän saattoi saada heihin yhteyden. (Hallgren 1989, 38.)

Suomessa aihealueeseen liittyviä opinnäytetöitä ja pro gradu -tutkielmia on ilmestynyt 1990-luvulta lähtien lähinnä lemmikkieläinten merkityksestä vammattomille ja erityislapsille ja ihmisten avustustehtävissä olevien koirien merkityksestä käyttäjilleen. Tutkimuksia koirien merkityksestä ikääntyville omistajilleen ei ollut  Suomessa tehty ennen omaa opinnäytetyötäni "Koiran merkitys ikääntyvän omistajansa elämänlaatuun". Yleisesti tutkimuskentän ongelmana Hanna Viinamäen (2006) mukaan on ihmisten ja lemmikkieläinten välisen vuorovaikutuksen tuntemattomuus akateemisessa maailmassa sekä ylipäänsä kokonaiskuvan puuttuminen aiheesta.

Mielestäni on hieno asia että koiria käytetään ihmisten apuna. Opas- ja avustajakoirien tärkeys onkin jo noussut yleiseen tietoisuuteen. Kuitenkin toivoisin, että myös eläinavusteinen toiminta erityisryhmien kuntoutuksen tukena saisi vankempaa jalansijaa maassamme. Eikä pidä väheksyä tavallisen kotikoiran merkitystä omistajalleen.

Hanna Viinamäki kirjoittaa pro gradu -tutkielmassaan Wilsonin ja Barkerin (2003, 1) todenneen, että lemmikkieläimet voivat kannustaa liikkumiseen, tarjota sosiaalista tukea ja toimia tarkkaavaisuuden kohteena, minkä lisäksi niiden on todettu olevan sekä kumppaneita, sosiaalisten mahdollisuuksien tarjoajia ja terapeuttien apulaisia.